wtorek, 14 sierpnia 2012

Pozew o rozwód

W momencie zupełnego i trwałego ustania pożycia małżeńskiego możliwe jest orzeczenie ustania związku. Dokonuje tego sąd, by jednak do tego doszło niezbędne jest uprzednie złożenie pozwu rozwodowego przez jednego z małżonków. Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Każde z nich może samodzielnie napisać taki dokument i złożyć go w sądzie. Aby jednak mieć pewność, że nasze roszczenia zostaną precyzyjnie sformułowane, dobrze byłoby gdyby pomógł nam obeznany w temacie radca prawny.

Co należy zawrzeć w pozwie?
W treści pozwu powinny znaleźć się elementy takie jak: oznaczenie sądu, do którego jest on skierowany; imię i nazwisko oraz adresy stron; oznaczenie rodzaju pisma; podpis powoda; wymienienie załączników.

Najważniejszą częścią dokumentu jest dokładne określenie żądania (czyli rozwiązania małżeństwa przez rozwód). Niezbędne jest przytoczenie okoliczności faktycznych, uzasadniających żądanie orzeczenia ustania małżeństwa. Należy wykazać, że zostały spełnione podstawowe przesłanki rozwodu oraz wskazać dowody na ich poparcie.

Wszelkie twierdzenia i dowody, które chcemy poruszyć, by poprzeć swoje zdanie podczas rozprawy rozwodowej muszą być wymienione we wniosku, ponieważ zgodnie z art. 207 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) sąd może je pominąć jako spóźnione.

Czego jeszcze można żądać?
Poza domaganiem się rozwiązania związku składający pozew powód może wystąpić też z innymi żądaniami, takimi jak:
  • orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka lub bez orzekania o winie.
  • orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania przez czas, w jakim rozwiedzeni małżonkowie będą w nim wspólnie zamieszkiwać. Możliwe jest domaganie się eksmisji małżonka ze względu na jego rażące zachowanie.
  • orzeczenie o podziale majątku wspólnego, ale tylko pod warunkiem, że podział ten nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Możliwe, że rozpatrzenie tego będzie wymagało założenia osobnej sprawy. Porad w tej kwestii udzieli kancelaria radców prawnych.
  • orzeczenie o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Należy pamiętać, że sąd orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków zawsze w pierwszej kolejności bierze pod uwagę potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Niezbędne dokumenty
Oprócz pozwu wraz z uzasadnieniem, do którego dołączone są dowody na poparcie zawartych w nim okoliczności, do sądu należy złożyć również inne dokumenty. Są to:
  • akt małżeństwa - tzw. akt zupełny, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, jeżeli dzieci są małoletnie,
  • akty urodzenia dzieci małoletnich,
  • odpis pozwu wraz z odpisami załączników.

Choć wiele osób starając się uniknąć dodatkowych kosztów pisze pozew samodzielnie, znacznie bezpieczniej i pewniej można się poczuć, gdy wiemy, że zatrudniona przez nas obsługa prawna będzie czuwać nad dochodzeniem naszych roszczeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz